top of page
Szukaj

Problemy/trudności wychowawcze i emocjonalne współczesnych dzieci


Dzieci i młodzież od zawsze musiały mierzyć się z różnymi trudnościami, zarówno emocjonalnymi, poznawczymi, jak i społecznymi. Współcześnie najbardziej podkreśla się takie problemy jak depresja, lęki, uzależnienia (w tym od telefonów i mediów społecznościowych, gier komputerowych itp.), przemoc i cyberprzemoc, trudności w relacjach rówieśniczych i wiele innych. Niektóre są problemem samym w sobie, inne wynikają z nieprawidłowości występujących w środowisku, w którym żyje dziecko/nastolatek, jak dom, czy szkoła.trudności wychowawcze

Czym są problemy/trudności wychowawcze i jak je rozpoznać (przejawy)


Kiedy mówimy o problemach wychowawczych, mamy na myśli trudności z jakimi mierzą się rodzice, opiekunowie czy nauczyciele w związku z pewnymi nieakceptowalnymi zachowaniami młodego człowieka. Odnoszą się więc one do takich zachowań, które są niezgodne z przyjętymi normami życia społecznego a jednocześnie nie poddają się zwykłym zabiegom wychowawczym. Przyczyn takich zachowań może być wiele. Problemy wychowawcze mogą występować jedynie w rodzinie lub jedynie w szkole, ale bywa i tak, że dzieci stwarzają trudności rodzicom, opiekunom i nauczycielom w wielu różnych obszarach funkcjonowania.


Początków niewłaściwych i uporczywych zachowań można dopatrywać się już we wczesnych latach dzieciństwa. W zależności od rozwoju sytuacji życiowej dziecka/nastolatka problemy te mogą się nasilać, ale też mogą się osłabić lub "zniknąć".


Trudne zachowania dzieci mogą pojawiać się już w wieku przedszkolnym. Dziecko doświadcza nowych rzeczy, w tym często pierwszej rozłąki z rodzicami, poznaje nowych rówieśników wychowywanych w różnorodnych środowiskach i według różnych wzorców. Na tym etapie edukacji częstym problemem jest nadpobudliwość psychoruchowa dzieci, trudności w koncentracji lub zachowania agresywne. Przedszkole najczęściej jest pierwszą instytucją, w której rodzice mają kontakt z psychologiem dziecięcym.


W okresie szkolnym najwięcej trudności wychowawczych sprawiają dzieci w wieku nastoletnim (wcześniej gimnazjalnym), co jest związane między innymi z wkraczaniem w okres dojrzewania, nowymi znajomościami i rosnącymi wymaganiami względem nastolatków. Trudności wychowawcze w tym wieku są swojego rodzaju normą, a nie wyjątkiem i w większości przypadków kończą się na etapie szkoły średniej. Problemy mogą się niekiedy utrwalać, jeżeli dziecko/nastolatek doświadcza innych niż rozwojowe trudności np. w rodzinie lub w grupie rówieśniczej.


Dzieci/młodzież mogą przejawiać takie zachowania jak dokuczanie innym, przezywanie, popadanie w konflikty, agresja słowna i fizyczna, nieumiejętność współpracy i dostosowania się do aktualnych wymagań, nieodrabianie prac domowych, niewywiązywanie się z ustaleń, opuszczanie zajęć, ale też wycofanie i bierność.Przyczyny problemów wychowawczych i emocjonalnych dzieci


Przyczyny problemów/trudności wychowawczych ogólnie można podzielić na 3 kategorie:


Przyczyny tkwiące w środowisku rodzinnym

 • warunki materialne rodziny - czyli to, czy rodzina jest w stanie zaspokoić podstawowe potrzeby dziecka jak jedzenie, sen, materiały potrzebne do nauki, książki itp.

 • konflikty i nadużycia w rodzinie, których dziecko jest odbiorcą lub świadkiem, sytuacja straty w rodzinie lub rozstania rodziców, która nie została odpowiednio zaopiekowana, pojawienie się rodzeństwa itp.

 • Nieprawidłowe postawy rodziców odrzucająca- rodzice przejawiają wobec dziecka negatywne uczucia, a ich zachowania mogą być nacechowane agresją. Starają się wychowywać dziecko przez zastraszanie i stosowanie kar, również fizycznych unikająca- rodzice nie interesują się dzieckiem, jego zachowaniem, problemami czy potrzebami. Czas spędzany z dzieckiem nie sprawia im przyjemności więc zaczynają unikać wspólnych chwil nadmiernie ochraniająca- wynika z postawy lękowej jednego z rodziców lub obojga. Każdą sytuację w jakiej dziecko się znajduje rozpatrują w kategoriach stresu i niebezpieczeństwa ze strony otaczającego świata. Rodzice próbują chronić dziecko nawet w sytuacjach, które tego nie wymagają. nadmiernie wymagająca- rodzice wymagają od dziecka więcej niż jest ono w stanie udźwignąć, dając przekaz, że zawsze mogło coś zrobić lepiej. Dziecko jest krytykowane, wytykane są mu błędy i niedociągnięcia.

 • błędne metody wychowawcze np. jeden rodzic jest wymagający i zły a drugi dobry i pobłażliwy, a co za tym idzie nie mają wspólnego pomysłu na karanie/nagradzanie dziecka; brak konsekwencji, co daje dziecku sprzeczne komunikaty co jest właściwe a co nie; dziecko może też postępować wyłącznie tak jak każe rodzic, który wzbudza największy strach

 • rodzina niewydolna wychowawczo– brak zaradności życiowej rodziców, dziecko nie posiada poprawnego wzorca ani autorytetu do naśladowania, staje się szybko samodzielne, przy braku kontroli ze strony dorosłych

 • rodzina z problemem alkoholowym- atmosfera ciągłego lęku i strachu, często przemoc

 • brak względnej stałości w życiu rodzinnym - częste przeprowadzki, zmiany partnerów, brak ustalonych zasad, stałych godzin snu czy posiłków


Przyczyny tkwiące w środowisku szkolnym

 • przeładowany program nauczania i skupienie na jego zrealizowaniu, brak natomiast uważności na potrzeby, zainteresowania czy indywidualne predyspozycje uczniów

 • osobowość nauczyciela (mało życzliwy, niesprawiedliwy, nieempatyczny, oceniający, nieinteresujący się aktualną sytuacją życiową danego ucznia)

 • brak współpracy na linii szkoła – dom, wzajemne obwinianie się


Przyczyny tkwiące w dziecku

 • czynniki genetyczne,

 • uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego,

 • obniżony poziom sprawności umysłowej,

 • zaburzenia somatyczne (chorobowe), choroby przewlekłe, które utrudniają dziecku normalne funkcjonowanieJak poradzić sobie z problemami wychowawczymi, kiedy sięgnąć po pomoc


Żeby pomóc dziecku/nastolatkowi z problemami, należy najpierw znaleźć przyczynę owych trudności. Nie ma bowiem jednego sposobu działania czy wsparcia.

Czasami wystarczy zmienić metody wychowawcze, być bardziej konsekwentnym, rozmawiać z dzieckiem, a czasami niezbędna będzie pomoc specjalisty - najczęściej psychologa dzieci i młodzieży.


Do psychologa warto się zwrócić, kiedy:

 • rozwój psychiczny dziecka odbiega od normy rozwojowej lub dziecko odstaje intelektualnie i emocjonalnie od rówieśników

 • czujemy się bezradni wobec zachowań dziecka/nastolatka, który nie reaguje na podejmowane przez dorosłych działania wychowawcze

 • w sposobie bycia dziecka pojawiają się nowe, szokujące lub nieakceptowalne zachowania

 • dochodzi do zachowań agresywnych, w tym autoagresywnych

 • Dziecko wykazuje symptomy nadpobudliwości ruchowej ADHD lub symptomów spektrum Autyzmu

 • zmieniło się zachowanie dziecka i nagle ze spokojnego stało się nadpobudliwe, nerwowe czy przestraszone

 • istnieje ryzyko, że dziecko przyjmuje substancje psychoaktywne lub spożywa alkohol lub jest ryzyko uzależnienia (od gier, internetu, natkotyków itp.) Dziecko ma styczność ze składnikami psychoaktywnymi lub popadło w uzależnienie od komputera, alkoholu, narkotyków lub innych czynników.

 • dziecko wykazuje dziwne zachowania seksualne lub jest ofiarą przestępstwa czy wykorzystania seksualnego.


W trudnych przypadkach konieczna może okazać się konsultacja z psychiatrą.Comments


bottom of page