top of page

ZASADY WSPÓŁPRACY MIĘDZY KLIENTEM/PACJENTEM A PSYCHOTERAPEUTĄ

 

 

CZAS TRWANIA: Sesja terapeutyczna indywidualna trwa 50 minut, partnerska oraz rodzinna trwa 80 minut.

 

CENA I PŁATNOŚĆ: Koszt sesji to 200 zł (indywidualna), 290 zł (partnerska), 290 zł rodzinna). Płatności za sesję K/P dokonuje gotówką lub kartą w gabinecie po zakończonej sesji terapeutycznej lub przelewem na konto przed sesją Pekao 81 1240 6117 1111 0010 9340 1460. Za pierwszą konsultację K/P jest zobowiązany dokonać płatności z góry przelewem w ciągu 24 godzin od umówienia sesji.

 

ODWOŁYWANIE SESJI: Zarówno Terapeuta, jak i K/P zobowiązani są do wcześniejszego informowania o ewentualnej nieobecności (odwołaniu/przełożeniu sesji). Każdą sesję K/P może odwołać bez ponoszenia kosztów, jednak nie później niż 48 godziny przed planowanym terminem. Każda sesja odwołana po wskazanym czasie jest płatna 100%.

Decydując się na psychoterapię P/K zobowiązuje się do przychodzenia w określonym dniu o określonej godzinie, a Terapeuta gwarantuje swoją dostępność w tym terminie przez dłuższy okres w czasie, dlatego K/P może odwołać 4 sesje w ciągu roku, za które nie poniesie kosztów. Każda kolejna nieobecność będzie płatna, nawet jeżeli zostanie odwołana na więcej niż 48 godzin przed planowanym spotkaniem. W szczególnych okolicznościach Terapeuta może wyrazić zgodę na zmianę terminu, jeżeli będzie miał dostępną godzinę w bieżącym tygodniu, a nieobecność będzie zgłoszona na minimum 48 godzin przed sesją.

Odwołanie 2 sesji z rzędu bez wcześniejszych ustaleń z Terapeutą, skutkuje usunięciem z terapii.

Dzień przed planowaną sesją, Centrum Perspektywa wysyła przypomnienia o nadchodzącej konsultacji. Nieotrzymanie przypomnienia nie zwalnia z odpowiedzialności za powiadomienie o nieobecności.

 

KONTAKT: Wszelkie kwestie dotyczące przebiegu terapii są omawiane na bieżąco w gabinecie. Kontakt do Terapeuty służy wyłącznie umawianiu, odwoływaniu lub przekładaniu sesji.

 

TERAPIA: Terapeuci specjalizują się w różnych nurtach (szczegółowy opis danego Terapeuty dostępny na centrumperspektywa.com.). K/P został poinformowany o możliwości wystąpienia w trakcie terapii pogorszenia stanu psychofizycznego - co może być skutkiem zmian zachodzących w K/P podczas terapii

 

ZOBOWIĄZANIA TERAPEUTY: Terapeuta zobowiązuje się do przestrzegania zasad etycznych oraz superwizowania swojej pracy. Terapeuta może odmówić terapii, jeśli uzna, że jego kompetencje są w danym przypadku niewystarczające, aby należycie pomóc K/P – Terapeuta jest w takiej sytuacji zobowiązany do poinformowania i zaproponowania innego specjalisty lub miejsca, gdzie może uzyskać pomoc.

Współpracując z innymi specjalistami leczącymi K/P (np. psychiatrą), Terapeuta udostępnia tylko niezbędne informacje – przekazanie informacji odbywa się wyłącznie za zgodą K/P.

 

TAJEMNICA ZAWODOWA: Terapeuta ma obowiązek zachowania tajemnicy dotyczącej przebiegu leczenia oraz danych osobowych K/P.

Z tajemnicy zawodowej terapeuta zwolniony jest tylko w przypadku, jeśli K/P lub komuś z jego otoczenia grozi niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia oraz w przypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych.

 

ZOBOWIĄZANIA KLIENTA/PACJENTA: K/P zobowiązuje się do aktywnego uczestniczenia w sesjach.

K/P zobowiązuje się do przychodzenia na terapię nie będąc pod wpływem alkoholu lub nielegalnych substancji psychoaktywnych.

W przypadku spóźnienia się K/P na sesję, czas spotkania nie jest przedłużany.

Jeśli K/P ma objawy infekcji (podwyższoną temperaturę ciała, katar, kaszel, problemy z oddychaniem itp.) powinien odwołać sesję albo może zamienić na sesję online.

K/P ma prawo zadawać pytania dotyczące kwalifikacji Terapeuty, jego wykształcenia oraz doświadczenia.

K/P może nie zgadzać się ze zdaniem Terapeuty, odmówić odpowiedzi na pytania lub odmówić określonej techniki terapeutycznej.

W każdym momencie K/P ma prawo zrezygnować z terapii lub poprosić o zmianę Terapeuty, o czym powinien powiadomić Terapeutę.

 

CEL TERAPEUTYCZNY: Cel jest na bieżąco ustalany i w miarę potrzeb modyfikowany wspólnie przez K/P i Terapeutę.

 

P

Przyjście na drugą konsultację (po otrzymaniu regulaminu), oznacza akceptację wspomnianego.

Nieprzestrzeganie zasad kontraktu może skutkować zakończeniem terapii.

bottom of page